Fonden støtter sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål…

Persondata

Procedurer for fondens håndtering af persondata

Helene & Viggo Bruuns Fond behandler alle persondata i henhold til reglerne og principperne i Person-dataforordningen 2016/679.

Fonden sørger for til enhver tid, at have et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og procedurer for opbevaringen af al persondata, både fysisk og digitalt. Det er kun fondens bestyrelse og personale, der har adgang til de persondata, som fonden har i sin besiddelse.

Fondens ansøgere har til enhver tid mulighed for at kontakte fondens dataansvarlige på aa@advoship.dk eller tlf. 39 46 35 35 med henblik på at gøre deres rettigheder gældende, herunder at rette eller slette deres persondata.

Fonden destruerer al persondata senest 90 dage efter afholdelse af det bestyrelsesmøde, hvori ansøgningen har været behandlet. Pt. afholder fonden bestyrelsesmøder hvert halve år.

Rettigheder i henhold til Persondataforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os som angivet ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Klage over behandling af persondata kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200, eller via mail på dt@datatilsynet.dk.